[CM] JACK MIDI (CM)

Esben Stien b0ef@esben-stien.name
Fri, 09 Mar 2007 06:51:43 +0100


Any plans to add JACK MIDI support to CM?

-- 
Esben Stien is b0ef@e   s   a       
     http://www. s   t  n m
     irc://irc. b - i .  e/%23contact
      sip:b0ef@  e   e 
      jid:b0ef@  n   n